News, Events and Photo Reports
We are glad to share our activity with you!

On the 20th-25th of April Galerie Les Noms held showcasing artists of the first tier at Verkhovna Rada (Parliament building) of Ukraine in Kyiv. Galerie Les Noms will present a collection of famous Ukrainian painters of the 20th century: Afanasyev, Albinovska-Minkevich, Basov, Beklemisheva, Bakayev,Bokshay, Boretskyi, Bortnikov,Bozhyi, Chegodar, Erb, Erdelyi, Gantman, Glushchenko, Golimbievskaya, Gurin, Zakharov, Khan, Khitrova, Koshevoy, Konovalyuk, Lerman, Lomykin, Maksymenko, Manaylo, Mordovets, Nepyipyvo, Samusev, Shovkunenko, Shyshko, Stolyarenko, Strel'nikov, Trush, Tsvetkova, Volkova, Yablonskaya, Zaretsky.